ZWROT, WYMIANA, REKLAMACJA

ZWROT

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Na dostarczenie zwrotu jest kolejne 14 dni kalendarzowych.

 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź elektronicznego formularza zwrotu dostępnego po zalogowaniu na konto.

 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

Grupa Silesia Szkolenia Lesław Kmiecik

44-100 Gliwice ul. Jasnogórska 11/125.

UWAGA: POD TEN ADRES NIE MA MOŻLIWOŚCI DOSTARCZENIA ZWROTU OSOBIŚCIE.

 1. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

 2. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 3. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

 4. Nie przyjmujemy paczek wysłanych do nas za pobraniem lub usługą “e-przesyłka”. Przesyłka powinna być wysłana jako paczka za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem.

 5. Zamówienia opłacone bonem podarunkowym nie podlegają zwrotowi, a jedynie wymianie w trakcie ważności bonu.

 6. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania (w tym ubrudzeń po pudrze), musi być pozbawiony zapachu oraz powinien zostać odesłany wraz z oryginalnie przymocowaną kartonikową metką, a także wypełnionym formularzem zwrotu lub oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawarcia transakcji na odległość. Towar nie musi być odesłany w oryginalnym opakowaniu.

 7. Zwrot należności odbywa się na kartę kredytową lub przelewem na konto bankowe podane na formularzu zwrotu. Zwroty wykonywane są w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.

WYMIANA

Wymiana zakupionego towaru jest możliwa wyłącznie poprzez skorzystanie z procedury ZWROTU i złożenia oraz opłacenia nowego, niezależnego zamówienia.

REKLAMACJA

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[ 1 ] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Grupa Silesia Szkolenia Lesław Kmiecik 44-100 Gliwice ul. Jasnogórska 11/125, a w przypadku reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę również przy użyciu formularza kontaktowego. UWAGA: POD TEN ADRES NIE MA MOŻLIWOŚCI DOSTARCZENIA REKLAMACJI OSOBIŚCIE.

 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, dołączając do niego formularz reklamacyjny. Klient może sformułować formularz samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru ("Formularz reklamacyjny":/pliki/formularz_reklamacyjny.docx) lub o jego własnoręczne wypisanie (wzorując się na treści formularza). Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.

 4. W przypadku reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.

 7. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wróć do góry